Adatvédelmi szabályzat

A weboldal kapcsán a weboldal látogatása során feltöltött adatok kezelője a Társaság. Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, továbbá az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés, amely nem minősül közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adatnak. Személyes adatnak minősül többek között a név, a lakcím, és az e-mail cím, s minden olyan további személyes adat, amivel az érintett személy személye beazonosítható.

A személyes adatok kezelésére a Magyar Köztársaság jogszabályaiban foglaltak az irányadók, így különösen, de nem teljes körben:

A Társaság az adatkezelése során továbbá az Adatvédelmi biztos ajánlásai, állásfoglalásai és az általa kialakított adatvédelmi gyakorlat figyelembevételével jár el.

A Társaság kizárólag olyan személyes adatot kezel, amelynek rögzítése szükséges ahhoz, hogy az általa üzemeltett weboldal felhasználói vonatkozásában közvetlen adatszolgáltatást végezzen.

A felhasználók által megadott adatok a szolgáltatás igénybevételéhez szükségesek, amelyek a felhasználók hozzájárulásával kerülnek megadásra és tárolásra. A személyes adatok megadásával a felhasználó kifejezetten hozzájárul a személyes adatainak a fentiekben meghatározott célokra történő felhasználásához és kezeléséhez; valamint az adatok Társaság által történő tárolásához és kezeléséhez.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, statisztikák készítése, reklámüzenetek célzott küldése, a hirdető ügyfelekkel fennálló jogviszonyhoz kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

A felhasználók adataik megadásával hozzájárulásukat adhatják ahhoz, hogy a Társaság a megadott elérhetőségeken hírlevélben direkt marketing ajánlattal megkeresse. A hozzájárulás bármikor ingyenesen, korlátozástól és indokolástól mentesen visszavonható a weboldalon történő hírlevélről leiratkozás menüben való ezirányú kérelem elküldésével.

A weboldalra látogatók különféle adatai, többek között az IP címük és további forgalmi adatok rögzítésre kerülnek annak érdekében, hogy a lap látogatottsága számszerűsíthető legyen, és az esetlegesen felmerülő hibákat és betöréseket a Társaság azonosíthassa. Ezen adatokat a Társaság csak a szükséges ideig kezeli, és azokat nem köti össze olyan egyéb adatokkal, amelyek segítségével a látogató személye azonosíthatóvá válik. Az adatok kezelése külföldön elhelyezett szervereken is történhet.

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a szolgáltató a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat.

Az adatkezelés jogalapja: az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, törvényben meghatározott egyéb időpontig.

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését az adatfelvételénél jelzett módon.

Az érintett kérelmére a Társaság tájékoztatást ad az általa az érintettről kezelt, adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

A Társaság, mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást az érintett által megadott címre.

A Társaság a személyes adatot törölni köteles, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

A Társaság a helyesbítésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. A Társaság az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A Társaság az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti a Társaságot.

A Társaság a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

Amennyiben nem ért egyet a fentiekkel, kérjük, ne használja weblapunkat.

Az Adatvédelmi szabályzat 2010. december 6. napján lép hatályba. A Társaság a szabályzatot bármikor jogosult a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével módosítani, azonban a módosított szabályzatot köteles weblapján közzétenni.


Vissza a főoldalra

A grabbit a naponta megjelenő legjobb akciós ajánlatokat követi és küldi el Neked, mindet egy helyen összegyűjtve.
Így az összes akciót megkapod - egyetlen lapon. Ha szeretnél többet megtudni a szolgáltatásról, kattints ide!
Copyright © 2011 Keystone-Inc
Felhasználási feltételek  |  Adatvédelem
Keystone-Inc Kft.Cím: H-1062 Budapest, Bajza u. 50Tel: +36 1 889-5050Fax: +36 1 889-5049E-mail: info@grabbit.hu